miercuri, 10 octombrie 2012

Documente necesare scolii


1. LA NIVELUL DIRECTORULUI
Nr. crt.
Tipul documentului
Numele documentului
1.
Documente
de proiectare
1.1. Planul de dezvoltare instituţională al unităţii.
1.2. Oferta educaţională a unităţii.
1.3. Planul managerial anual.
1.4. Programe manageriale semestriale.
2.

Documente
de evidenţă

2.1. Contract de management/ decizie/fişa postului (atât pentru director cât şi pentru directorul adjunct)
2.2. Statul de funcţii.
2.3. Organigrama unităţii şcolare,
2.4. Regulament de ordine interioară.
2.5. Dosar cuprinzând ordine, instrucţiuni, regulamente etc.
2.6. Graficul de control al directorului (pe domenii de activitate).
2.7. Caietul de asistenţe la ore -numărul de asistenţe, distribuirea acestora pe discipline/ cadre didactice
2.8. Registrul de decizii, dispoziţii şi note de serviciu - legalitatea deciziilor (elaborare, fundamentare, oportunitate) şi legalitatea constituirii comisiilor şi catedrelor (număr, reprezentaţi, durată)
2.9. Schema orară pe nivel de studiu
2.10. Criterii de evaluare a activităţii personalului didactic în vederea acordării calificativelor anuale-existenţa fişelor.
2.11. Planul de şcolarizare aprobat – cuprinderea şi şcolarizarea copiilor/elevilor.
2.12. Dosar cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare şi control/programe operative săptămânale
2.13. Dosar privind securitatea şi sănătatea în muncă
2.14. Dosar privind protecţia civilă (cf. ghid I.S.J.), siguranţa civică
2.15. Dosar cu rapoarte anuale privind starea învăţământului.
2.16. Programe de cooperare şi parteneriat locale, naţionale şi internaţionale, etc.
2.17 Nivelul cantitativ şi calitativ al bazei didactico-materiale; utilizarea raţională a spaţiilor de învăţământ- şcoală, cantină, internat, ateliere, laboratoare, etc
2.18Planificarea şi evidenţa concediilor-pentru directorul adjunct şi personalul nedidactic şi didactic auxiliar.
2.19 Promovarea imaginii instituţiei (site, presă scrisă, TV, elemente de identitate vizuală, etc), activitatea de relaţii publice

3.
Documentele Consiliului Profesoral
3.1. Tematica şi graficul şedinţelor Consililui Profesoral.
3.2. Registrul de procese verbale.
3.3. Materiale prezentate (cf. tematicii):
-          Rapoarte de analiză semestriale şi anuale;
-          Raportul directorului prezentat în Consiliul Profesoral.
4.
Documentele Consiliului de Administraţie
4.1. Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie.
4.2. Componenţa Consiliului de Administraţie şi repartizarea pe sarcini.
4.3. Registrul de procese verbale.
4.4. Raportul directorului prezentat în Consiliul de Administraţie.
4.5. Existenţa şi discutarea fişelor de autoevalauare a cadrelor didactice şi a personalului auxiliar, evidenţierea calificativelor anuale (prin punctaj şi calificativ acordat)
4.6. Sancţionarea membrilor colectivului (fundamentare, Statut, Codul Muncii)
5.
Documentele Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea  calităţii în şcoală
6.1 Regulament, strategie
6.2 Componenţa, decizie de constituire
6.3 Raport anual de evaluare internă a calităţii, plan de îmbunătăţire
6.
Documentele Compartimentului Contabilitate
7.1. Bugetul de venituri şi cheltuieli.
7.2 Evidenţa fondurilor extrabugetare - închirieri, servicii, donaţii, sponsorizări de la părinţi sau de la alte persoane fizice sau juridice.
7.3 Derularea programelor guvernamentale: investiţii-reabilitare (HG), Lapte-corn, Bani de liceu, Euro 200, etc.
7.4  Modul de efectuare a inventarierii, casare, etc.
7.
Documentele Compartimentului Administrativ
8.1 Asigurarea combustibilului, aprovizionarea cu alimente pentru cantine
8.2Administrarea şcolii – autorizaţie de securitate la incendiu, autorizaţie de funcţionare a centralelor termice, autorizaţie sanitară de funcţionare, apă curentă, starea localului, aspect exterior şi interior, funcţionalitate, predarea sălilor de clasă diriginţilor
8.3 Întreţinerea bazei materiale: mobilier, săli de clasă, uşi, ferestre, table, magazii alimente, sală de sport, teren de sport, spaţii verzi, lot şcolar, etc

2. LA NIVELUL DIRECTORULUI ADJUNCT (in cazul in care nu este normat un astfel de post – documentele vor fi solicitate directorului unitatii de invatamant)
Nr. crt.
Tipul documentului
Numele documentului
1
Documente de proiectare
1. 1 Contract de management, fişa postului, decizie
1.2 Grafic de control al directorului adjunct
2
Documente de evidenţă
2.1 Caiet de asistenţe la ore: numărul de asistenţe, distribuirea acestora pe discipline/cadre didactice
2.2. Organizarea unităţii şcolare pe compartimente, catedre, comisii. Existenţa deciziilor de constituire a catedrelor/comisiilor.
2.3 Orarul şcolii, comisia de întocmire, decizia pentru comisia de orar
2.4 Graficul serviciului pe şcoală-cadre didactice şi elevi
2.5 Planificarea şi evidenţa concediilor pentru cadrele didactice
2.6 Procente de promovare-corigenţă, repetenţi (în anul şcolar trecut)
2.7 Elevi cu note de 7 şi sub 7 la purtare
2.8 Rapoarte privind analizarea periodică a rezultatelor şcolare (pe baza raportărilor şefilor de catedră)
2.9 Elevi cărora li s-au aplicat sancţiuni disciplinare
3)
Documentele comisiilor/catedrelor
3.1 Evidenţa membrilor comisiei/ catedrei, date personale, atribuţii etc.
3.2. Programe manageriale anuale şi semestriale ale catedrelor/comisiilor metodice
3.3. Graficul de utilizare a laboratoarelor, cabinetelor, săli de sport.Procese verbale cu protectia muncii
3.4. Graficul de interasistenţă.
3.5. Lista cu elevii capabili de performanţă.
3.6. Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare
3.7 Rezultate la examene naţionale, analize şi plan de măsuri în urma acestora – dacă este cazul (numai la dosarele catedrelor unde sunt incluse discipline de examen)
3.8. Program de pregătire:
-          pentru elevii performanţi;
-          pentru recuperare;
-          pentru examene naţionale.
3.9 Materiale prezentate în şedinţele comisiei/catedrei.
3.10. Graficul activităţilor metodice
3.11. Dosar cu propunerile pentru oferta educaţională; programe şcolare pentru CDS avizate de I.S.J.
3.12. Instrumente de evaluare şi notare;  bareme minimale
3.13. Monitorizarea parcurgerii programei la fiecare clasă şi aprecieri asupra modului cum se realizează evaluarea elevilor/ritmicitatea notării.


3.14. Organizarea recapitulărilor finale.
3.15. Evaluarea membrilor catedrei/comisiei şi propunerile pentru calificativele anuale, în baza unui raport motivat.
3.16. Documente privind cercetarea pedagogică.
3.17. Informaţii semestriale asupra activităţii comisiei/catedrei.
3.18 Grafic de desfăşurare a tezelor semestriale
4
Documentele laboranţilor.
4.1. Program de activitate semestrială.
4.2. Raport anual. Procese verbale cu protectia muncii
5
Documentele bibliotecarei.
5.1. Program de activitate anuală.
5.2. Program de activitate semestrială.
5.3. Registrul de organizare a fondului de carte.
5.4. Registrul de evidenţă a cititorului; fişe de cititor.
5.5. Evidenţa activităţilor (organizarea sau participarea de / la acţiuni specifice: lansare de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau de colecţii de cărţi, prezentări de manuale opţionale)
6
Documentele privind perfecţionarea cadre-lor didactice.
6.1. Programe de perfecţionare.
6.2. Evidenţa perfecţionării.
6.3. Decizie de numire a unui responsabil cu perfecţionarea.
7
Documentele cadrelor didactice.
7.1. Proiectare anuală.
7.2. Planificări calendaristice semestriale.
7.3. Proiectarea unităţilor de învăţare.
8
Documentele Coordonatorului de proiecte şi programe educative
8.1 Proiectarea activităţilor la nivelul comisiei diriginţilor
8.2 Programul activităţilor extraşcolare, inclusiv programe iniţiate pentru elevi în timpul vacanţelor şcolare
9
Comitetul Reprezentativ al părinţilor
10.1 Componenţă
10.2 Procese-verbale lectorate cu părinţii

3. CADRE DIDACTICE         
Nr. crt.
Tipul documentului
Numele documentului

Planificarea şi proiectarea activităţii didactice
1. PROIECTARE
a )Planificare anuală
b) Proiectarea unităţilor de învăţare ;
c) Programe şcolare pentru discipline opţionale noi;
d) Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de  performanţă
e) Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în  învăţare;
f) Crearea de softuri educaţionale în specialitate.
2. EVIDENTA
a) Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă;
b) Performanţe în pregătirea elevilor la concursurile de profil/ olimpiade, alte concursuri;
c)  Rezultate la examene naţionale ;
d)  Rezultatele evaluării predictive ;
e)  Rezultatele evaluărilor periodice ;
 f)  Graficul de desfăşurare a tezelor semestriale ;
gIniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei          prin utilizarea programului A.E.L. în cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice necesare;
 h)  Evidenta elevilor capabili de performanta ;
 i)  Evidenta elevilor care prezintă dificultăţi in învăţare ;
 j)  Orarul saptamanal si al pregatirilor suplimentare;
k)  subiecte la teze semestriale (unde este cazul);
i)  Fisa de autoevaluare pentru obtinerea calificativului anual;
 3.INSTRUMENTE DE EVALUARE SI NOTARE
 a)  chestionare;
 b)  tipuri diferite de itemi de evaluare;
 c)   grile ;
 d)  teste, etc. ;
4. DOCUMENTE CURRICULARE NECESARE
a) Programe şcolare ;
b) Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare ;
c) Precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii( M.Ed.C., I.S.J. Dolj )
d) Programele de examene naţionale ;
e) Subiectele pentru examene naţionale ;
5. ACTIVITATI EXTRACURRICULARE DESFĂŞURATE ÎN CADRUL SPECIALITĂŢII:
 • concursuri ;
 • mese rotunde, dezbateri, întâlniri ;
 • excursii, drumeţii ;
 • activităţi desfăşurate în vederea realizării echităţii în educaţie;


Desfăşurarea activităţii didactice

 • Concordanţa activităţii didactice realizate cu proiectarea didactică propusă;
 • Cunoaşterea conţinuturilor disciplinei
 • Corectitudinea ştiinţifică a conţinuturilor transmise;
 • Organizarea informaţiilor transmise;
 • Claritatea explicaţiilor;
 • Strategia didactică realizată:
-metode şi procedee utilizate
-activităţi de învăţare
-forme de organizare a activităţii elevilor
-mijloace de învăţământ
 • Respectarea particularităţilor clasei de elevi  (ritm de lucru, accesibilizarea conţinuturilor, predarea diferenţiată, sarcini suplimentare);
 • Integrarea elementelor de evaluare în cadrul strategiei didactice ( tipuri de evaluare, metode);
·         Conducerea activităţii didactice (stil de conducere, crearea motivaţiei necesare, încurajarea elevilor şi stimularea interesului pentru studiu, dozarea sarcinilor, comunicarea cu elevii)
·         Tema pentru acasă (modul de utilizare,  volum, individualizare )

Evaluarea activităţii elevilor
Atitudinea faţă de învăţare:
 • Atitudinea şi responsabilitatea elevilor faţă de rezolvarea sarcinilor de lucru din clasă  şi a sarcinilor de lucru pentru acasă;
 • Relaţiile elevilor cu profesorul, colaborarea cu acesta în procesul de învăţare;
 • Relaţiile elevilor cu colegii, colaborarea cu aceştia în procesul de învăţare
Competenţe dobândite de elevi:
 • Competenţele şi nivelul competenţelor specifice disciplinei demonstrate de elevi ( cunoştinţe, deprinderi, atitudini);
 • Gradul de utilizare a  cunoştinţelor, deprinderilor şiatitudinilor în contexte noi de învăţare
Progresul realizat de elevi în timpul lecţiei

Dezvoltare profesională
1. PERFECTIONARE METODICĂ
a) definitivat, grade didactice, doctorat ;
b)  cursuri de perfecţionare, formare şi abilitare curriculară;
c)  participări la sesiuni de referate, mese rotunde, simpozioane
d)  participare cu referate la cercurile pedagogice ;
e)  cercetare ştiinţifică.
2. PARTICIPAREA LA PROIECTE ŞI PARTENERIATE:
a) rezultatele comunicării cu părinţii şi autorităţile locale  concretizate în reducerea abandonului şcolar, a delicvenţei juvenile, a comportamentelor marginale
 b) proiecte de parteneriat educaţional: local/judeţean/naţional / internaţional;
c) proiecte în cadrul programelor de reformă coordonate de          I.Ş.J./ M.Ed.C.;
 d) coordonarea activităţilor Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară;
 e) integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale; realizări în educaţia adulţilor şi reconversia profesională.

Alte componente şi
observaţii
Mediul ocupaţional:
 • Locul de desfăşurare la unitatea de învăţământ a lecţiei
 • Dispunerea mobilierului în funcţie de activitate
 • Dotarea, resursele materiale şi auxiliarele curriculare utilizate în lecţie
 • Expunerea materialelor/lucrărilor elevilor
 • Atmosfera generală în clasă
Alte observaţii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu