miercuri, 19 octombrie 2011

TEZE an şcolar 2011-2012

EXTRAS DIN O.M.E.C.T.S. 579321/ 14.10.2011

Tezele de pe semestrul I al anului şcolar 2011-2012 se susţin, de regulă, până la data de 30 noiembrie 2011.
Tezele de pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2011-2012 se susţin, de regulă, până la 25 mai 2012.
În semestrul al II-lea, la clasa a VIII-a, tezele se vor suine până la data de 18 mai 2012.

Pentru anul şcolar 2011-2012 lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestrială (teze) este 
CLASE
DISCIPLINE
a V-a, a VI-a, a VII-a
Limba şi literatura română
Matematică
a VIII-a
Limba şi literatura română
Matematică
Istorie/ Geografie la alegere
Prin urmare, până pe data de 24 octombrie 2011 se înregistrează la secretariat, de către fiecare diriginte al claselor a VIII-a, tabel nominal cu elevii claselor a VIII-a în care să precizeze ce aleg pentru teză: Istorie sau Geografie, cu semnătura elevului. Această alegere rămâne valabilă şi pentru semestrul al II-lea.

Perioada de teze semestrul I:                 17-30 noiembrie 2011
Perioada de teze semestrul al II-lea:      14-25 mai 2012 – clasele V-VII
      7-8 mai 2012 – clasele a VIII-a

joi, 29 septembrie 2011

Lista continut PORTOFOLIUL Cadrului didactic

PORTOFOLIUL   CADRULUI   DIDACTIC

I.  PROIECTARE / EVIDENŢĂ/ EVALUARE

1.  PROIECTARE
a)  Planificare anuală ;
b) Proiectarea unităţilor de învăţare ;
c)  Programe şcolare pentru discipline opţionale noi;
d) Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de  performanţă ;
e)  Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi in învăţare;
f)  Crearea de softuri educaţionale în specialitate.*

2.  EVIDENTA
a)  Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport                                                                  cu standardele curriculare de performanţă;
b) Performanţe în pregătirea elevilor la concursurile de profil/                                                                                 olimpiade,alte concursuri;
c)  Rezultate la examene naţionale ;
d) Rezultatele evaluării predictive ;
e)  Rezultatele evaluărilor periodice ;
f)  Graficul de desfăşurare a tezelor semestriale ;
g) Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului A.E.L. în cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice necesare;*
h) Evidenta elevilor capabili de performanta ;
i)  Evidenta elevilor care prezintă dificultăţi in învăţare ;
j)  Orarul saptamanal si al pregatirilor suplimentare;
k) subiecte la teze semestriale (unde este cazul);
l)  Fisa de autoevaluare pentru obtinerea calificativului anual;
3.  INSTRUMENTE DE EVALUARE SI NOTARE
a)  chestionare;
b) tipuri diferite de itemi de evaluare;
c)  grile ;
d) teste, etc. ;
RESURSE MATERIALE PROPRII (liste)
cărţi, almanahuri, culegeri, texte, teste, etc. ;
dischete, CD-uri, DVD-uri, casete video, casete audio, folii retroproiector, etc. ;
atragerea de finanţări pentru activităţi în specialitate; *
                         
DOCUMENTE CURRICULARE NECESARE
Programe şcolare ;
Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare ;
Precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii
( M.Ed.C., I.S.J. Dolj ) ;
Programele de examene naţionale ;
Subiectele pentru examene naţionale ;

ACTIVITATI EXTRACURRICULARE DESFĂŞURATE
ÎN CADRUL SPECIALITĂŢII:
mese rotunde, dezbateri, întâlniri ;*
 excursii, drumeţii ;*
activităţi desfăşurate în vederea realizării echităţii în educaţie;*
II. DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI ÎNAINTARE  ÎN CARIERĂ
1.  PERFECTIONARE METODICA
a)  definitivat, grade didactice, doctorat ;
b) cursuri de perfecţionare, formare şi abilitare curriculară;
c)  participări la sesiuni de referate, mese rotunde, simpozioane ;
d) participare cu referate la cercurile pedagogice ;
e)  cercetare ştiinţifică.
                                                 
2.  ACTIVITATE PUBLICISTICA
a)  articole in diverse publicaţii ;*
b) cărţi in domeniul educaţional;*
c)  caiete metodice / ghiduri metodologice ;*
                               
3.  DOCUMENTE PRIVIND CALITATEA DE :
a) mentor ;*
b) tutore;*
c)  formator local/ judeţean/ naţional;*
d) propunător de subiecte la concursuri/ olimpiade/ examene  naţionale;*
e)  membru în comisia de organizare a concursurilor/  olimpiadelor/ examenelor naţionale;* f) însoţitor/ supraveghetor al elevilor la concursuri şi olimpiade   şcolare;*
g) membru în Comisia naţională de specialitate/ comisii de  lucru ale I.Ş.J./ M.Ed. C.( contribuţii la elaborarea de programe şcolare , regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri, manuale şcolare, auxiliare didactice, etc.)*
h) coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliuconsultativ al inspectorului de specialitate;*
i) îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie   al revistelor de specialitate;*
j)  evaluator manuale;*
k) membru în comisii ştiinţifice; *

4.  PARTICIPAREA LA PROIECTE ŞI PARTENERIATE:
a)  rezultatele comunicării cu părinţii şi autorităţile locale                                                                concretizate în reducerea abandonului şcolar, a delicvenţei juvenile, a comportamentelor marginale*
b) proiecte de parteneriat educaţional: local/ judeţean /  naţional / internaţional;*
c)  proiecte în cadrul programelor de reformă coordonate de                                                                         I.Ş.J./ M.Ed.C.;*
d) coordonarea activităţilor Strategiei Naţionale de Acţiune  Comunitară;*
e)  integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale;
realizări în educaţia adulţilor şi reconversia profesională.*

5.  PREMII ŞI RECOMPENSE:
a)  scrisori de mulţumire, diplome, ordine, medalii acordate de  M.Ed. C., Guvernul/ Preşedinţia României , alte instituţii  centrale;*
b) salarii de merit, gradaţii de merit, scrisori de mulţumire,diplome acordate la nivel local şi judeţean;*

NOTĂ:
Itemii scrisi cu Times New Roman sunt obligatorii iar cei cu Times New Roman Italic *, daca este cazul;
Prezentul portofoliu va fi completat la nivelul fiecărei discipline de învăţământ, în conformitate cu specificul şi cerinţele specialităţii.

fisa personala

Veti completa aceasta fisa si o veti anexa la portofoliul personal. Termen 3 octombrie 2011.


FIŞA PERSONALĂ
An şcolar 2011-2012

Numele şi prenumele .......................................................................................................
Data naşterii, localitatea...................................................................................................
Studii...................................................................................................................................
Grad didactic..................................................din: ..........................
Vechime în învăţământ...................................................................
Vechime în şcoală..........................................................................
Cursuri de formare şi dezvoltare profesională (ultimul):         
- formare continuă.....................................................................................................
- dezvoltare profesională..........................................................................................
Abilităţi şi competenţe dovedite prin documente (acte de perfecţionare):
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Activităţi de consilier-educativ (perioada) – calitate diriginte..........................................
...............................................................................................................................................
Responsabil în coordonarea activităţii şcolii:
Perioada                                Responsabilitatea
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Starea civilă....................................................
Nr. copii...........................................................


Data.....................................                                       Semnătura.......................................

marți, 20 septembrie 2011

Evaluare initiala

Nr. 1168 din 20.09.2011                                                                                                  NOTĂ DE SERVICIU
                Conform Notei privind evaluarea iniţială, calendarul de susţinere a acestor teste este următorul:

ZIUA
DATA
ORA
DISCIPLINA 1
CLASELE
ORA
DISCIPLINA 2
CLASELE
ORA
DISCIPLINA 3
CLASELE
LUNI
26.09.2011
8,00-9,00
LB.ROM.
II-IV
14,00-14,50
C.C.
VII,VIII
15,00-15,50
RELIGIE
V-VIII
13,00-13,50
V-VIII
MARŢI
27.09.2011
8,00-9,00
MATE.
II-IV
14,00-14,50
BIOL.
13,00-13,50
V-VIII
MIERCURI
28.09.2011
8,00-9,00
DEZVOLTARE
I
14,00-14,50
CHIM.
ŞTIINŢE
III, IV
13,00-13,50
LB.ENGL.
V-VIII
JOI
29.09.2011
13,00-13,50
LB.FRANC.
VII-VIII
14,00-14,50
FIZICA
VINERI
30.09.2011
12,00-12,50
GEOGRAFIE
V-VIII
13,00-13,50
ISTORIE

Testele se susţin în acelşi timp la toate clasele, administrate de către profesorul care are oră la acea clasă la acea oră. Subiectele se elaborează de către toţi profesorii din catedră care vor propune, fiecare, o variantă completă, conform modelelor propuse  de MECTS  la adresa http://subiecte.edu.ro/2012/testeinitiale/gimnazial/
Directorul adjunct al şcolii va asigura elaborarea testului unic ales din cele propuse , şi se vor multiplica subiectele pe hartie la copiatorul şcolii. Pentru o bună organizare, fiecare clasă va aduce un top de hârtie de copiator până vineri, la secretariat.

Nivel  de învăţământ
Tipul evaluării
Discipline
Primar
Clasa I
Dezvoltarea fizică, socio-emoţională a limbajului şi comunicării, precum şi dezvoltarea capacităţilor şi a atitudinilor în învăţare, asigurând totodată punţile către dezvoltarea celor 8 competenţe cheie
Clasa a II-a
Limba şi literatura română, Matematică
Clasele III şi IV
Limba şi literatura română, Matematică, Ştiinţe
Gimnazial
Clasele V şi VI
Limba şi literatura română, Matematică, Limba modernă I, Fizică, Biologie
Clasele VII, VIII
Limba şi literatura română, Matematică, Limba modernă, Fizică, Chimie, Biologie, Discipline socio-umane/Cultura Civică

luni, 19 septembrie 2011

Fisa personala

Aceasta fisa se gaseste in e-mail-urile dvs. Trebuie completata si inaintata responsabilului cu perfectionarea., pe e-mail sau hard copy. URGENT!

Fişă personală

An şcolar 2010 – 2011

Numele si prenumele…………………………….
Studii…………………………………………….
Grad didactic……………………..din………….
Specializare ……………………………………
  1. Autori- coautori manuale, auxiliare omologate ISJ , MECTS2.Participarea la programe de formare acreditate

Nr. Crt.
Cursul/furnizorul de formare/anul
Nr. ore
Nr. credite
3. Cursuri de formatori cu certificate tip CNFPA sau certificate/ atestat de formator în programe nationale   4. Stagii de formare TIC, anul