miercuri, 10 octombrie 2012

Plan managerial 2012-2013

1.     BAZA  CONCEPTUALĂ

      Acest Plan Managerial unic este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:
Ø  Legea 1/2012, legea educaţiei naţionale
Ø  O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Ø  Raportul Şcolii privind starea învăţământului în anul şcolar 2011/2012.
Ø  LEGE nr. 75/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.
Ø  O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2012 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ
Ø  Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.C.T.S.
Ø  Programul de Guvernare pe perioada 2009 – 2013, capitolul V. Educaţie
Ø  Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie.
Ø  Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”)
Ø  Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
Ø  Raport asupra Stării sistemului național de învățământ, 2010
Ø  Raportul I.S.J. Dolj, privind starea învăţământului în judeţul Dolj în anul şcolar 2011/2012.
Ø  Plan managerial unic  al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj pentru anul şcolar 2012/2013.
Ø  Ordin MECTS nr. 5608/ 31.08.2012 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învățământul în învățământul liceal de stat pentru anul 2013-2014
Ø  Ordin MECTS nr. 5606 /31.08.2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2013-2014
Ø  Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte.

MOTTO:
„Good teachers can change the world!” Un bun educator poate schimba o lume!

2.      ARGUMENT
Planul managerial anual este documentul şi instrumentul de lucru necesar, asigurând o imagine reală şi o analiză a ceea ce este şcoala, şi proiectează pe termen mediu- un an şcolar, pe baza unor repere clare. Perioada 2012-2013 pentru care am elaborat acest proiect este necesară şi suficientă pentru stabilirea unor obiective care să depăşească durata unui ciclu de învăţământ în aşa fel încât obiectivele propuse să poată fi evaluate şi confirmate.
Ø  Asigură astfel progresul, evoluţia şi înregistrarea unor rezultate pozitive pe traiectoria Cine suntem? Unde ne aflăm? Ce schimbări se impun? Cum vom reuşi să le realizăm? Ce valori ne susţin? Cine sunt beneficiarii schimbărilor?
Ø  Concentrează atenţia asupra finalităţilor educaţiei: dobândire de abilităţi, atitudini, cunoştinţe, aptitudini, credinţe şi valori.
Ø  Asigură concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului: Curriculum, Resurse material – financiare, Resurse umane, Relaţii sistemice şi comunitare.
Ø  Asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a şcolii într-o listă de obiective pe termen scurt, ce pot fi uşor înţelese şi monitorizate.
Ø  Favorizează creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii; asigură dezvoltarea personală şi profesională.
Ø  Dezvoltă parteneriatele din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare, implicând în educaţie mai mulţi factori ( familie, comunitate, instituţii educaţionale ).

3.  VIZIUNEA
         Instituţia noastră de învăţământ are ca principal obiectiv, formarea culturii generale la elevii ciclului primar şi gimnazial, precum şi pregătirea acestora în vederea accederii în învăţământul liceal.
            Elevul este considerat partener în actul educaţional şi se urmăreşte dezvoltarea armonioasă psiho-intelectuală, precum şi dezvoltarea aptitudinilor fiecărui individ în parte. Înţelegând că fiecare elev este o individualitate aparte şi că fiecare îşi are particularităţile sale proprii se poate desfăşura o activitate constructivă determinându-l pe fiecare elev în parte să-şi dezvolte propriile calităţi, astfel încât fiecare să poată fie în stare să-şi construiască un ideal în viaţă şi în societate.
            Elevii vor fi implicaţi în activităţi care să îi formeze ca personalităţi complexe, cu putere de sintetizare şi de aplicare a noţiunilor în viaţa lor.
            Şcoala noastră oferă tuturor tinerilor şanse egale de educaţie atât din punct de vedere didactic, dar şi ca instituţie. Spaţiile de învăţământ oferă un mediu ambiant plăcut, iar resursele materiale îi ajută la însuşirea noţiunilor teoretice.
            Pregătirea pe domenii de specialitate estre oferită de un corp profesoral de înaltă pregătire ştiinţifică, dar şi deontologică, care a înţeles că viitorul societăţii noastre se formează în ciclurile inferioare ale sistemului de educaţie.
            Ne bucură faptul că majoritatea părinţilor colaborează foarte bine cu şcoala, deoarece acest lucru ne confirmă faptul că unitatea nostră se bucură de apreciere din parte părinţilor care îşi doresc formarea copiilor lor ca personalităţi complexe ce pot fi compatibile cu cerinţele unei societăţi în continuă transformare şi înnoire.         
Derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii vizând următoarele aspecte:
4. MISIUNEA
Misiunea şcolii se bazează pe:
- INDIVID ca entitate capabilă de dezvoltare fizică, intelectuală,  morală şi  spirituală.
- SOCIETATE ca mediu propriu fiinţei umane în care el urmează să se dezvolte respectând efortul colectiv pentru   binele comun.
 - MEDIUL ÎNCONJURĂTOR atât cel natural cât şi cel modulat de umanitate ca bază a  vieţii şi sursă de minune şi inspiraţie.

5. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN
          Diagnoza mediului intern:
Puncte tari:
- cadre didactice, manageri bine pregătiţi din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesională, inclusiv managerială;
- existenţa unui număr foarte mare de cadre didactice calificate, cu gradele didactice II, I
- existenţa unui număr mare de formatori şi metodişti ;
- perfecţionarea majorităţii cadrelor didactice prin stagii de formare în specialitate, management şcolar, activitate de mentorat, iniţiere în utilizarea calculatorului;
- implicarea unui număr mare de cadre didactice în elaborarea unor auxiliare curriculare şi mijloace de învăţământ omologate de M.E.C.I. ;
-- număr mare de elevi participanţi şi premianţi la concursurile şi olimpiadele şcolare;
- rezultate bune obţinute la examenele naţionale (promovabilitate 100% ) ;
- grad înalt de adaptabilitate şi flexibilitate a ofertei de formare ;
- interes crescut al unor cadre didactice pentru angrenarea în proiecte naţionale şi internaţionale;
- dotarea cu echipament informatic, existenţa unor cabinete specializate;
- număr mare de parteneriate educaţionale locale, naţionale, europene, prin programe specifice şi proiecte
- corelarea fondului de carte al bibliotecilor cu noul curriculum.
Puncte slabe:
- insuficienta informare a multor cadre didactice asupra noutăţilor privind aplicarea proiectelor de reformă în învăţământ şi legislaţiei şcolare, implicând o redusă participare la actul decizional;
- cadru restrâns de resurse financiare  pentru motivarea cadrelor didactice;
- reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor cadre didactice;
- persistenţa formalismului în formarea continuă la nivelul comisiilor metodice din şcoli;
- circulaţia deficitară a informaţiei şi blocaje în comunicarea oficială;
- insuficienta preocupare pentru informare şi documentare a unor cadre didactice în vederea obţinerii de fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltare instituţională; 
- existenţa unor unităţi şcolare fără autorizaţie sanitară  de funcţionare;


Diagnoza mediului extern:
Oportunităţi:
- existenţa unor programe de colaborare şi parteneriat;
- existenţa programelor comunitare, regionale, europene şi a centrelor culturale străine;
- nominalizarea judeţului Dolj ca judeţ pilot în experimentarea descentralizării financiare şi a Şcolii Nr.22 ca şcoală pilot;
- introducerea şi utilizarea sistemului AEL;
- posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu M.E.C.T.S. şi ISJ Dolj, prin portal şi forum;
- procesul de profesionalizare a carierei didactice;
- creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional;
- existenţa unor resurse şi posibilităţi de sponsorizare prin relaţii de parteneriat;
- existenţa www.sc22mirceaeliade.ro site oficial al şcolii şi al blogului elevilor
-existenţa blogului pentru comunicarea internă
www.comunic22me.blogspot.com
Ameninţări:
- lipsa sălii de sport
- sistem legislativ instabil, complicat, adesea confuz, restrictiv şi în continuă transformare;
- slaba motivaţie financiară a personalului şi migrarea cadrelor tinere spre domenii mai bine plătite;
- insuficientă conştientizare a părinţilor copiilor/elevilor/tinerilor privind rolul lor de principal partener educaţional al   şcolii;


6. ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE ŞI DE FORMARE.

Realizarea unei analize adecvate a nevoilor constituie premisa reuşitei oricărui proiect educaţional. Deşi anumite nevoi pot apărea pe parcursul procesului, este important ca pregătirea planificată să abordeze nevoile deja identificate.
Pe lângă analiza S.W.O.T. prezentată în capitolul anterior, realizăm:
 Analiza P.E.S.T.(E.):
Politicul:
Politica educaţională aplicată în învăţământ la nivelul judeţului Dolj, având la bază principiul descentralizării şi flexibilizării, al descongestionării, se dovedeşte eficientă în dezvoltarea pozitivă a activităţii. La nivelul judeţului, mai ales în mediul urban, în urma descentralizării administraţiei publice, comunitatea locală şi-a asumat, in mare parte, rolul de principal sprijin financiar al unităţilor de învăţământ, răspunzând, în limita posibilităţilor, solicitărilor managerilor, fiind deschisă unui dialog constructiv.
De asemenea, comunităţile locale au un rol decisiv în realizarea tuturor proiectelor unităţilor de învăţământ.

Economicul:
La nivelul judeţului, putem vorbi despre o relansare economică în ultimul timp, fapt ce  influenţează pozitiv posibilitatea acordării unor resurse financiare mai mari învăţământului. Putem considera ca ramuri economice prioritare la nivelul judeţului: industria de automobile, industria chimică, agricultura... Aceasta relansare economica nu prezintă in totalitate interes pentru elevi, nefiind considerată importantă popularizarea activităţilor specifice.
Nivelul mic al câştigurilor lunare în familiile elevilor, influenţează negativ posibilitatea lărgirii bazei didactice a învăţământului, la nivel de unitate şcolară, părinţii nemaifiind dispuşi să sprijine financiar şcoala.
Prefectura judetului Dolj, Consiliul Judeţean şi consiliile locale trebuie să se implice în cheltuirea fondurilor alocate prin HG 300, HG 454, HG 919/ 2007, pentru reabilitarea şcolilor pentru a asigura desfăşurarea unui proces educaţional într-un cadru adecvat în scopul diminuarii decalajelor înregistrate intre mediul rural si urban .

Socialul:
Existenţa sărăciei, generatoare de delincvenţă în rândul elevilor, impune reorientarea termenului de educare a personalităţii elevului, insistându-se asupra contracarării efectelor negative mai sus menţionate.
Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziţii diferite faţă de problematica educaţiei, existând şi grupuri de interes care nu o receptează ca pe un adevărat mijloc de promovare socială.
Consiliul Judeţean consideră că numai prin eforturile de educaţie, formare şi instruire permanentă a adulţilor se vor putea atenua: creşterea şomajului, creşterea alarmantă a violenţei şi a ratei infracţionalităţii deprecierea relaţiilor inter-umane, tendinţa de negare a autorităţii statului şi a instituţiilor sale, atitudinea civică pasivă, excluderea socială.
În baza O.G. nr. 33/2001, aprobată prin Legea 126/2002, elevii cu situaţie materială precară vor beneficia de rechizite şcolare gratuite în anul şcolar 2007/2008.
În acest an şcolar vor beneficia de prevederile O.G. nr. 96/2002, în cadrul Programului „Laptele, cornul şi mărul” un număr mare de preşcolari şi elevi.

Tehnologicul:
La nivelul judeţului Dolj, există suficiente spaţii de formare a cadrelor didactice şi elevilor, utilate cu aparatura necesară. În mediul urban şi chiar în unele zone rurale, majoritatea familiilor beneficiază de televiziune prin cablu, copiii putând urmări programe educaţionale pe canale ca Discovery, Animal Planet, National Geographic sau România Cultural.
Din fericire, numărul calculatoarelor personale existente în familiile elevilor este destul de mare, iar al celor conectate la Internet suficient, fapt ce impune acţiuni susţinute din partea managerilor în dotarea unităţilor şcolare cu reţele de calculatoare şi conectare la Internet, precum şi pentru  introducerea orelor opţionale de informatică încă de la nivelul învăţământului primar.

Pentru anul şcolar 2012/2013, I.S.J. Dolj îşi propune încheierea dotării cu tehnică de calcul a tuturor unităţilor gimnaziale, începută în 2001, urmând ca fiecare astfel de unitate să primească câte o reţea de calculatoare.
La nivelul şcolii noastre, se va rezolva dotarea laboratorului de informatică cu un număr de 20 PC prin donaţii de la CRP în semestrul I al anului şcolar 2012-2013.

Ecologicul:
La nivelul judeţului Dolj, proiectele iniţiate şi derulate atât de Inspectoratul Şcolar Judeţean cât şi de unităţile şcolare, nu afectează mediul prin gunoiul sau deşeurile produse în urma activităţilor desfăşurate.

7. OBIECTIVE GENERALE

Oferta ISJ Dolj este construită în jurul următoarelor obiective:
OG1. Acces egal şi sporit la educaţie;
OG2.Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei;
OG3.Descentralizarea reală şi creşterea autonomiei şcolilor şi a autonomiei profesionale a cadrelor didactice;
OG4.Reducerea abandonului şcolar şi eliminarea violenţei în unităţile şcolare;
OG5.Realizarea unui parteneriat corect cu autorităţile administraţiei publice locale;
OG6.Dezvoltarea resursei umane implicate în procesul instructiv educativ
Şcoala îşi propune, în concordanţă cu politicile educaţionale promovate de către M.E.C.T.S., şi ISJ Dolj realizarea acestor obiective generale adaptate la specificul şcolii.
  
8. OBIECTIVE SPECIFICE

Obiectivele specifice urmărite, precum şi acţiunile specifice ce vor fi întreprinse de Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” în anul şcolar 2012 – 2013, precum şi responsabilii şi orizontul de timp se găsesc în planul operaţional, constituit în Anexa 1 a acestui material.

9. ŢINTE STRATEGICE

Dezvoltarea instituţională
Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” ca structura organizationala isi propune :
Ø  Sa-si dezvolte propria strategie prin diagnoza si feed-back, prin planificarea actiunilor, prin implementarea si prin evaluare cu sens constructiv;
Ø  Sa motiveze;
Ø  Sa acorde consultanta;
Ø  Sa sprijine initiativele cadrelor didactice
Ø  Sa promoveze valoarea;
Ø  Sa initieze si sa dezvolte parteneriate interinstitutionale;
Ø  Sa evalueze punand accent pe dezvoltare
Prezentul Plan Managerial se fundamenteaza pe manangementul participativ, caracterizat de motivare prin comunicare, delegare si considerare.
Ø  Trecerea de la management la leadership ca viziune centrată pe performanţa elevilor
Ø  Întărirea capacităţii instituţionale prin servicii adresate elevilor şi cadrelor didactice: orientare, consiliere, mediu şcolar sănătos, servicii de asistenţă medicală etc.
Ø  Creşterea importanţei etosului şcolii în dezvoltarea instituţională
Ø  Dezvoltarea parteneriatului educaţional
Ø  Accesarea fondurilor structurale

Asigurarea calităţii invatamantului
Redimensionarea laturii educative intra , extra-curriculare şi extraşcolare; educaţia non-formală şi informală la nivelul şcolii:
Ø  Dezvoltarea spiritului antreprenorial, a creativităţii, a adaptabilităţii şi a transferabilităţii cunoştinţelor în situaţii noi
Ø  Educarea elevilor în spirit civic şi al valorilor societăţii democratice
Ø  Asigurarea respectării drepturilor copiilor şi tinerilor
Ø  Monitorizarea aplicării Legii 35/2007
Ø  Aplicarea şi monitorizarea aplicării Strategiei de reducere a fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ
Ø  Derularea programelor de prevenire şi combatere a abandonului şcolar, a consumului de drog şi alcool, a alimentaţiei nesănătoase, de prevenire SIDA
Ø  Promovarea şi valorificarea diversităţii culturale în educaţie:
o   susţinerea programelor educaţionale care promovează valorile interculturale
o     introducerea educaţiei interculturale ca dimensiune transversală la nivel        curricular

Consolidarea capacităţilor instituţionale la nivel local pentru  promovarea de micro-politici şi programe de dezvoltare, pentru un management  educaţional  performant
Ø    Auto-evaluare/ evaluare obiectivă
-    surse si instrumente pentru culegerea datelor
-    criterii si indicatori de evaluare  
Ø    Formarea şi dezvoltarea resurselor umane:
-    analiza de nevoi de formare
-    accesul cadrelor didactice la programme de formare acreditate
-    motivare

10. PRIORITĂŢI MANAGERIALE

Ø  Asigurarea accesului egal si sporit la educatie prin:
o   Diversificarea ofertei de servicii educationale pentru copii cu nevoi speciale
§  Asigurarea sanselor egale in educatie pentru copiii cu cerinţe educationale speciale ( CES); cresterea participarii acestora la educatie.
§  Adecvarea serviciilor educationale la nevoile copiilor si elevilor supradotati si a celor capabili de performanta inalta.
§  Stimularea participarii  copiilor la educatie prin imbunatatirea calitatii educatiei incluzive, valorificarea  eficienta a resurselor existente
§  Asigurarea  echitatii  privind accesul la o educatie  incluziva de calitate si a parcurgerii unor rute  scolare ascendente si abordari educative personalizate.
§  Stimularea  completarii/ terminarii  educatiei aferente nivelelor de invatamant obligatoriu  in vederea asigurarii sanselor egale in viitor
Ø  Asigurarea calităţii invatamantului in perspectiva pregatirii pentru o societate si economie bazata pe cunoastere prin:
o   Cresterea calităţii si eficientei educatiei din perspectiva pregatirii pentru o societate bazata pe cunoastere si in vederea promovarii  dezvoltarii durabile:
§  Abordare curriculara adecvata formarii pentru societatea bazata pe cunoastere si dezvoltare durabila.
§  Interdisciplinaritate si cross-curricularitate.
§  Materiale suport.
§  Abordare extracurriculara.
o   Monitorizarea, evaluarea, optimizarea calităţii procesului instructiv educativ:
§  Evaluare institutionala.
§  Analiza rezultatelor si elaborarea planurilor de imbunatatire.
§  Abordare curriculara creativa
§  Transmiterea propunerilor de imbunatatire a politicilor educationale.
§  Crearea unor sisteme de stimulente diferentiate pentru elevii si profesorii performanti.
o             Dezvoltare institutionala;
o             Redimensionarea laturii educative.
Ø   Pregatirea pentru descentralizarea reală şi creşterea autonomiei lcolii şi a autonomiei profesionale a cadrelor didactice

  a) Dezvoltarea curriculară (DC)

            Activitatea instructiv-educativă urmăreşte satisfacerea nevoilor intelectuale ale elevilor şi realizarea standardelor educaţionale prevăzute pentru fiecare categorie de vârstă.Pregătirea tinerei generaţii , prevede formarea acestora pe mai multe domenii care să le ofere tinerilor posibilitatea de adaptare la cerinţele din ce în ce mai exigente ale unei societăţi în continuă schimbare.Pe lângă cunoştinţele teoretice, elevii au nevoie şi de activităţi prectice care să le dezvolte anumite abilităţi, pe diverse domenii funcţionale. Sigur o atracţie deosebita şi în acelaşi timp o preocupare generală o constituie utilizarea calculatorului în toate domeniile vieţii.
            Deşi suntem instituţie de învăţământ primar şi gimnazial, considerăm de datoria noastră să sprijinim şi să încurajăm dezvoltarea acestor capacităţi ale elevilor noştrii. La această dată avem  o reţea de calculatoare, conectată la internet, care permite deasemenea accesul rapid la informaţie urmînd să dezvoltăm reţeaua de calculatoare până la a avea câte unul pentru fiecare elev în laboratorul de informatică şi să satisfacem cererea elevilor şi părinţilor de participare la cursurile opţionale de „Prietenul meu calculatorul”.
            În cadrul pachetelor opţionale oferite elevilor şi părinţilor, sunt propuneri care să respecte cerinţele elevilor şi a familiilor acestora, în măsura în care şcoala poate asigura încadrarea necesară şi resursa materială. Toate acestea vizează dezvoltarea individualităţii elevilor şi orientarea acestora spre cariere de viitor, compatibile cerinţelor economiei de piaţă, a unei economii în continuă schimbare şi dezvoltare. Şcoala îşi va menţine oferta generoasă de studiere a limbii engleze atât prin pachete opţionale pentru toate nivelurile, cât şi prin cursuri intensive. Vom fi sprijiniţi în demersurile noastre de reprezentanţii comunităţii locale, precum şi de reprezentanţii diverşilor agenţi economici, ca şi până acum, care în viitor vor fi beneficiarii forţei de muncă pregătită acum în şcoli.

b) Dezvoltarea resurselor umane (DRU)

            Având în vedere cerinţele actualei societăţi, şcoala trebuie să fie pregătită pentru a face faţă tuturor solicitărilor, dar mai ales să răspundă aşteptărilor societăţii privind oferta de forţă de muncă de cea mai înaltă calificare. În sensul acesta, cadrele didactice trebuie să se ridice la standarde din ce în ce mai ridicate, nu numai din punct de vedere profesional, dar mai ales din punct de vedere formal. Dobândirea competenţelor de lucru noi, sunt posibile numai prin cursuri de perfecţionare continuă şi de formare pe diverse probleme actuale învăţământului românesc. În toţi anii cadrele didactice au participat la cursuri de formare  organizate de CCD şi ISJ, iar în anul acesta interesul este în continuă creştere. La cursurile de perfecţionare continuă pentru cadre didactice, de diferite specialităţi Euroteacher I, II, cursuri cu credite transferabile, sunt înscrişi toţi membrii corpului profesoral, urmând a le absolvi pe măsura programării de către organizatorul cursului, CCD.  
Asistenţa metodologică şi psiho-pedagogică pentru personalul didactic înscris la grade didactice şi la concursul de competenţă, stagiile tematice de perfecţionare metodică pentru debutanţi, cursuri de perfecţionare pentru personalul auxiliar din învăţământ, organizarea de module de perfecţionare în managementul activităţii educative, în diverse contexte, cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului ca mijloc de învăţământ sunt numeroasele posibilităţi pe care le vom fructifica pentru personalul şcolii, punând la dispoziţie, prin contractul de colaborare, parteneriat cu CCD şi alte surse de formare/perfecţionare.
Suntem convinşi că prin parcurgerea acestor activităţi calitatea actului educaţional va creşte ceea ce va conduce la obţinerea performanţei în toate domeniile de activitate în cadrul instituţiei.


c) Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale (ARFDBM)

            Activitatea instructiv-educativă, reprezintă, activitatea de bază a instituţiei de învăţământ, dar ca orice instituţie, indiferent de specificul ei, are nevoie de susţinere financiară pentru a putea să-şi desfăşoare în condiţii optime, chiar competitive, activitatea de bază.
            Pentru anul financiar 2012 bugetul de venituri al instituţiei noastre s-a ridicat la 2.470.000 lei – venituri bugetare. Aceste venituri au fost utilizate pentru: 2.328.000 lei cheltuieli de personal; 114.000 lei cheltuieli materiale; 4.000 lei  cheltuieli pentru burse sociale; 24.000 lei cheltuieli de reparaţii, fără cheltuieli de capital
            Având în vedere descentralizarea, eficienţa raportului cadre didactice/ număr elevi suntem siguri că vom avea fondurile necesare nu numai pentru plata salariilor, dar şi pentru plata cursurilor de formare profesională, asigurarea dezvoltării bazei materiale, a condiţiilor de studiu. Ne propunem, de asemenea, să completăm baza materială prin construirea unei săli de sport.
            Vom acorda  o atenţie deosebită pbţinerii de venituri extrabugetare, care alături de veniturile bugetare să permită îmbunătăţirea activităţilor în instituţia de învăţământ. În acest an financiar veniturile extrabugetare s-au ridicat la:  22.000 lei– venituri extrabugetare, dar începând cu anul financiar 2013, estimăm venituri de peste   25.000 lei prin închiriere de spaţii şi realizarea unor activităţi lucrative.
            Aceste venituri au fost cheltuite pentru achiziţionarea de obiecte de inventar şi diverse materiale consumabile.       
            O atenţie deosebită o acordăm procurării materialelor informative pentru a asigura informarea rapidă şi eficientă a personalului din instituţia de învăţământ. Considerăm că nu putem desfăşura o activitate competitivă pe toate domeniile de activitate dacă personalul nu este informat cu toate noutăţile în domeniu. Aceasta sigur are în vedere aplicarea noului pe toate planurile de activitate astfel încât unitatea să fie pregătită pentru a face faţă tuturor cerinţelor societăţii.

d) Dezvoltarea relaţiilor comunitare  (DRC)

            Şcoala are un nivel de relaţii dezvoltat cu diferite instituţii şi organizaţii ale comunităţii locale ( Primăria Craiova, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Prefectura, Muzeul de Artă, Filarmonica Oltenia, Teatrul Liric, Teatrul Naţional, cinematografe, ONG, Muzeul Olteniei, Universitatea, mass-media, Direcţia de protecţie a drepturilor copilului, Agenţia de Protecţie a Mediului, Biblioteca Judeţeană, Cercul Militar Craiova, alte şcoli, etc.) pe care îl vom menţine căutând noi direcţii de aprofundare şi dezvoltare a acestor relaţii. 
Activităţile iniţiate în şcoală necesită colaboratori şi parteneri care să sprijine logistic şi financiar diverşi factori de răspundere din cadrul comunităţii. Interesul comunităţii faţă de activitatea educaţională, este unul major, deoarece instituţiile de învăţământ constituie pepiniera pentru cetăţeanul european al societăţii de mâine.
            Strategiile de abordare a relaţiilor comunitare, constituie, de fapt măiestria, managerului de atragere a reprezentanţilor comunităţii şi a ONG-urilor, pentru sprijinirea instituţiilor de învăţământ.        

          OS               CR
DC
DRU
ARFDBM
DRC
Financiare
Bugetare şi extrabugetare
Bugetare
Costul per elev, extrabugetare, sponsorizări, donaţii.

Materiale
Mobilier modular, PC, mijloace audio-video
Sala specială de dezvoltare profesională. Sala de integrare europeană.

Resursele materiale existente în şcoală.
Umane
Cadre didactice
Cadre didactice
Cadre didactice, părinţi, sponsori.
Cadre didactice, elevi, parteneri.
Timp
Anual, până în februarie
În următorii 5 ani, toate cadrele didactice să aibe toate cele 90 de credite.
Anual
Permanent.
Informaţie
Consultarea elevilor şi părinţilor şi depistarea aptitudinilor elevilor
Asistenţe la clasă, analiza calităţii demersului didactic.
Comisii şi catedre
Internet, relaţii directe.
Expertiză
Profesori formatori, metodişti, mentori.
Formatori CCD şi ISJ.
Reprezentanţii Consiliului Local.
Şefi de comisii şi catedre, coordonatorul de programe şi proiecte.
Autoritate
Inspectori de specialitate, C.A.
C. A.
C. A. Şi C. L.
C.A., conducerile organizaţiilor/instituţiilor partenere.
Experienţă
Cadre didactice ce au ofertat programele opţionale.

Administrator, contabil secretar.
Activitatea rpecedentă a şcolii în acest domeniu.